Zásady ochrany osobních údajů


Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


1. Správce osobních údajů


Název organizace: Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb

Adresa organizace: Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy

IČ: 446 85 173

Internetové stránky: www.domovjilove.cz

ID datové schránky: c7gkh9d

Kontaktní údaje: telefonní číslo: +420 734 445 644, e-mail: domovjilove@domovjilove.cz

Zastoupený ředitelem organizace: PhDr. Renata Honsů MBA2. Zpracování osobních údajů, subjektu údajů


Naše Organizace zpracovává pouze osobní údaje, které nám o Vás poskytnete např.: za účelem uzavření smlouvy, zpětného kontaktování apod.. Pakliže nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o Vaší osobě. Těmito údaji mohou být zejména:


 • Vaše osobní jméno a příjmení
 • Adresa Vašeho bydliště
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa

Na našich webových stránkách nepoužíváme tzv. cookies1 ani jiné prostředky, kterými lze sledovat Vaše chování na našich webových stránkách. Zpracováváme tedy jen osobní údaje, které nám sami poskytnete.3. Účely zpracování osobních údajů


Veškeré údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, telefonického hovoru apod. zejména za účelem uzavření smlouvy nebo informování o našich službách, využíváme toliko k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o nichž jste nás požádali, nebo pro účely uzavření či plnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo požadované informace či pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může mít za následek neposkytnutí požadované informace nebo neuzavření smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • vedení dokumentace související s naším podnikáním a obchodními případy,
 • vedení objednávacích systémů,
 • vedení adresářů klientů a zaměstnanců,
 • zpracování výkazů pro orgány veřejné moci,
 • účetních a daňových operacích,
 • vedení evidence stížností,
 • vedení seznamů vyřazené dokumentace,
 • vedení reklamací,
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví,
 • zasílání obchodních sdělení.


4. Přístup k osobním údajům


Vaše osobní údaje zpracovává jako správce naše Organizace. Vaše osobní údaje dále mohou být za výše specifikovanými účely předány našim subdodavatelům, aby pro nás provedli zpracování. Vaše osobní údaje neposkytujeme ani neprodáváme třetím subjektům s výjimkou externích zaměstnanců a jiných poskytovatelů služeb, které zaměstnáváme k plnění úkolů v našem zastoupení.


Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů si vyhrazujeme právo na uchování, přístup a zveřejnění veškerých informací, které jsou nezbytné pro dodržení právních předpisů nebo za účelem obrany našich oprávněných zájmů v rámci případného soudního řízení nebo za účelem ochrany majetku nebo bezpečnosti naší Organizace nebo našich zaměstnanců či klientů.


Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v odstavci 3 je například:

 • splnění naší zákonné povinnosti, zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, v platném znění,
 • splnění závazků ze smlouvy, na jejímž základě Vám poskytujeme naše služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně), například: ČSSZ, ÚP, ZP atd.
 • souhlas klientů se zasíláním obchodních sdělení.


5. Příjemci osobních údajů


Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být zejména orgány veřejné moci. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.6. Zabezpečení a doba zpracování osobních údajů


Naše organizace používá vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Těmito opatřeními jsou Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.


Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby či plníme vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností dle platných právních předpisů, jimiž jsou například zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o účetnictví nebo zákon o archivnictví.7. Práva subjektu údajů


Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

a) právo na přístup k Vašim osobním údajům;

b) právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;

c) právo na zrušení, výmaz Vašich osobních údajů;

d) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

f) právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů.


Níže je blíže vysvětlen obsah Vašich jednotlivých práv, tak aby bylo možno učinit si o jejich obsahu bližší obraz. Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese renata.honsu@domovjilove.cz. Stížnost ve smyslu písmene f) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 a internetová stránka: http://www.uoou.cz . Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).


Právo na přístup k osobním údajům

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o potvrzení, zdali jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pakliže jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou zpracovávány, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, zdali dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování a konečně existuje-li právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku.


Právo na opravu Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů pro případ, že jsou nepřesné či neúplné.


Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je naše povinnost vymazat Vaše osobní údaje pokud:

 • Již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány; Domov Jílové u Prahy, poskytovatele sociálních služeb – příspěvková organizace Středočeského kraje, internetové stránky: www.domovjilove.cz
 • Z Vaší strany dojde ke vznesení námitek proti zpracování, přičemž neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;
 • Zpracování je protiprávní;
 • Existuje naše zákonná povinnost vymazat Vaše osobní údaje.


Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Náplní tohoto práva je, že v případě jakýchkoliv sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů. Toto omezení znamená, že Vámi vybrané osobní údaje označíme a zajistíme, aby nebyly nadále zpracovány jinak než jejich uložením. To však neplatí, nastane-li některá z výjimek předpokládaná právními předpisy.


Spornými otázkami ve smyslu výše uvedeného může být například skutečnost, že:

 • Popíráte přesnost osobních údajů;
 • Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • Organizace již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo na omezení zpracování tak chrání Vaše zájmy, neboť naší Organizaci zakazuje jejich vymazání); nebo
 • Jste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, omezení zpracování bude Organizací neprodleně zrušeno.


Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování Vašich osobních údajů. Organizace není oprávněna nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, nebo pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků.8. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování našich služeb je zákonným požadavkem.Pakliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu nebo ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu: renata.honsu@domovjilove.cz.


Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 11.01.2023.